General Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на клиенти и контрагенти на „Флуидра Болканс” АД и посетители на интернет сайта на дружеството – pro.fluidra.com


Настоящата политика за поверителност предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни от “Флуидра Болканс“ АД, ЕИК 160034225, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 190, в качеството ви на клиент на “Флуидра Болканс“ АД или посетител на интернет сайта на дружеството – pro.fluidra.com.

За “Флуидра Болканс“ АД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

“Флуидра Болканс” АД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашите лични данни. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в тази политика.

Данните за връзка с нас са посочени по-долу.

За целите на настоящите Правила, използваните понятия имат следното значение:

• ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни.

• КЗЛД – Комисия за защита на личните данни

• ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

• Лице, отговорно за личните данни – лице, което е служител в дружеството или изпълнява функции по поръчение, на което са възложени задълженията във връзка със защитата и процесите по обработка на лични данни, уредени в тези Правила. Основните дейности на администратора или обработващия лични данни не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство, Дружеството няма задължение на територията на Република България да назначи длъжностно лице по защита на данните и не следва да се счита, че Дружеството е назначило такова лице или че лицето, отговорно за личните данни, има задълженията и следва да отговаря на изискванията на лицето по смисъла на чл. 37 и сл. от ОРЗД. Но Флуидра Болканс АД е компания, принадлежаща към Fluidra Group, чиято компания майка е Fluidra S.A. Можете да се запознаете с компаниите във Fluidra Group на сайта www.fluidra.com. Fluidra S.A. е назначила един служител по защита на данните (DPO) за всички европейски компании от групата. Можете да се свържете с DPO на dataprivacy@fluidra.com.

• Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящите Правила „администратор“ обозначава Дружеството.

• Обработващ лични данни – служител в дружеството, на който са възложени функции по обработка на данните или лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Дружеството, за уговорените цели

• Известия по защита на данните – отделни известия, съдържащи информация, предоставяна на субектите на данни в момента, в който Дружеството събира информация за тях. Тези известия могат да бъдат както общи (напр. адресирани към работници и служители или известия на уебсайта на организацията), така и отнасящи се до обработване със специфична цел.

• Обработване на данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни. Това включва: получаване, записване, съхранение, извършване на операция или серия от операции с данните като напр. организиране, редактиране, възстановяване, използване, предоставяне, изтриване или унищожаване. Обработването също включва и трансфер на лични данни до трети лица.

• Съгласие – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данни, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработка на лични данни, свързани с него.


Данни, които могат да бъдат събирани.

Ние ще обработваме лични данни, включително лични данни на Клиентите, доставчици и контрагенти в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни.

Може да събираме определени лични данни по отношение на Клиенти, доставчици и контрагенти, например: име, презиме, фамилия, данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер и адрес на кореспонденция, скайп), дата и място на раждане, идентификационен номер и постоянен адрес, в случай на физическо лице или име на фирмата, бизнес адрес, фирмен телефонен номер, фамилия и данни за контакт на служителите на дружеството, държава на учредяване и данъчен идентификационен номер, включително данни за банкови сметки, снимки и видео образ, адрес на обект за изпълнение на услуга и монтаж на продукт, и всяка друга свързана с това информация в съответствие с приложимото законодателство.

Горепосочените лични данни се събират и във всеки един случай, в който бъде направено запитване за оферта.

Специалните категории чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба.

Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:

1. в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие. В това число влиза и даденото в писмен вид съгласие по имейл, скайп, „чат - прозорец”, вайбър, или друга аналогична програма, позволяваща запаметяване и удостоверяване на даденото такова в писмен вид;

2. за спазването на законодателството;

3. когато обработването е в защита на обществен интерес.

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни да дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.


Използване на лични данни на клиенти, доставчици и контрагенти.

Ще използваме личните данни на Клиентите, доставчиците и контрагентите по време на търговската си дейност за предоставяне на извършваните от нас услуги и продажби и/или сключване на договор за предоставяни на нас услуги и продажби. Може също така да използваме личните данни на Клиентите, доставчиците и контрагентите, за да комуникираме с тях и да ги информираме за актуализации на предоставяните от нас услуги. Например, предоставянето на лични данни от Клиент може да е необходимо, за да може да му предоставим исканите услуги, необходими за изпълнение на договорните отношения с този Клиент и за други цели, както е посочено в настоящото уведомление, когато е в съответствие със законните ни интереси. Също може да изискваме личните данни, за да отговорим, на законовите и регулаторните изисквания.

Личните данни се обработват въз основа на поне едно от правните основания предвидени в чл. 6 от ОРЗД, а именно: законово задължение, съгласие на субекта, договор, обществен интерес, легитимен интерес на администратора или трета страна, защита на жизненоважни интереси на субекта или на друго физическо лице.


Принципи на обработването

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

• законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

• добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;

• съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;

• ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие


съгласие на потребителите за обработка на данните - когато изпращате запитване до “Флуидра Болканс“ АД, Вие давате Вашето съгласие “Флуидра Болканс“ АД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.


Разкриване на информация за определени трети страни.

Личните данни на Клиенти, доставчици и контрагенти се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“, при спазване на всички законови изисквания за Защита на данните с:

i) други дружества в групата и доставчици на услуги;

ii) държавни органи за предотвратяване на измами и правоприлагащи органи;

iii) съдилища, правителствени и неправителствени регулаторни органи, данъчни органи и омбудсман;

iv) трето лице, което придобие или има интерес да придобие цялата или част от дейността ни, било чрез сливане, придобиване, реорганизация или по друг начин;

v) разкриване, изисквано или разрешено от закона, включително въз основа на административен акт или подобен правен процес или искане на държавен орган или когато вярваме добросъвестно, че разкриването е законово изискване или имаме законен интерес да извършим разкриване, когато е необходимо, за да се защитят правата и имуществото ни.


Прехвърляне на лични данни - трансфер

В случаите, в които личните Ви данни са прехвърлени към дружества и/или към упълномощени трети страни, намиращи се извън държавата Ви (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.

Тези мерки включват одобрените от Европейската комисия механизми за прехвърляне към трети страни в държави, за които се счита, че не осигуряват подходящо ниво на защита на данни, както и всякакви допълнителни местни законови изисквания.


Сигурност и Срок на съхранение

Ние ще предприемем разумни стъпки, за да защитим личните данни на Клиента срещу загуба или кражба, както и от неразрешен/неупълномощен достъп, разкриване, копиране, неправомерно използване или модификация независимо от формата, в която се съхраняват.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ние ще съхраняваме личните данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на счетоводното законодателство. Личните данни ще бъдат съхранявани в срок от: 5 години след прекратяване на правоотношението, 5 години за счетоводни записи и 10 дни за записи от видеонаблюдение.

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им.


Права на Клиентите, доставчиците и контрагентите на “Флуидра Болканс“ АД

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие – клиенти, доставчици и контрагенти (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

• имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, включително и да иска потвърждение дали данните, отнасящи се до него, се обработват, да се информира за целите на това обработване, категориите данни и за получателите на данните, както и за целите на всяко обработване на лични данни, отнасящи се до него;

• имате право да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

• имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

• имате право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити при спазване на законовите ограничения и изисквания за това, както и да бъде ограничено обработването им;

• имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, за случаите при които личните Ви данни се обработват въз основа на правно основание предоставяне на съгласие;

• имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

• имате право на жалба, когато считате, че правата Ви като субекти на данни са нарушени, която жалба можете да адресирате до местния надзорен орган за защита на личните данни, а именно: Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

За упражняване на горните права моля изпратете съобщение/искане до дружеството на следния електронен адрес: dataprivacy@fluidrabalkans.com. Молбата/искането трябва да включва всички детайли относно субекта на данни, вида на личните данни, целта, за която същите са предоставени и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните Ви данни. Лицето отговорно за личните данни може да изиска допълнителна информация, включително такава, свързана с уточняване на самоличността на субекта, вида лични данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Имате право да получите отговор в рамките на 30 дневен срок от подаване на искането (освен в случаите на искане за изтриване на данните, когато администраторът е длъжен да Ви отговори без ненужно забавяне), като този срок може да бъде удължен до два месеца по преценка на Лицето отговорно за личните данни.


Използване на бисквитки

Следва да Ви уведомим, че използваме „бисквитки" с цел събиране на информация за по-ефикасно функциониране на Сайта. Бисквитките и подобни технологии ни помагат да приспособяваме нашия Сайт към вашите лични нужди, както и да откриваме и предотвратяваме заплахи и злоупотреби със сигурността на информацията. При използването на бисквитки се събира стандартна информация от уеб браузъра Ви, като например тип на браузъра и език на браузъра; адреса на вашия интернет протокол ("IP") и действията, които предприемате в Сайта, като например разглежданите Сайта и кликванията върху връзките.

Вие можете да решите дали да приемете бисквитките или не, респ. да настроите браузъра си така, че да Ви уведомява всеки път, когато се получава бисквитка. Бисквитките могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра или браузърът да бъде настроен така, че да отхвърля автоматично всички бисквитки.

Моля да имате предвид, че ако отхвърлите използването на бисквитки, това може да попречи на правилната работа на Сайта, респективно да се влоши качеството на услугата.

За повече информация може да посетите и разгледате нашата политика за бисквитките намираща се в съответния раздел на нашия сайт pro.fluidra.com.


Предават ли се Вашите данни?

Ние не споделяме, предаваме, разпространяваме или разкриваме Вашите лични данни на трети страни, без да имаме Вашето изрично съгласие, освен ако това се изисква от закона или е необходимо за защита на правата и законните интереси на нашето Дружество (след правилна преценка дали същите имат преимущество над Вашите права и интереси), или е необходимо за целите на съдебен процес. Като администратор на данни ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат защитени и ще бъдат третирани като строго поверителни


Свържете се с нас

Ако имате въпроси във връзка с настоящата политика и правата ви относно личните ви данни, моля свържете се с нас: dataprivacy@fluidrabalkans.com, тел. 0 887 564 666, лице за контакт: Наско Здравков


Длъжностно лице по защита на данните

Нашите основни дейности не се състоят в операции по мащабно обработване на лични данни, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство на територията на Република България нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните. Но Флуидра Болканс АД е компания, принадлежаща към Fluidra Group, чиято компания майка е Fluidra S.A. Можете да се запознаете с компаниите във Fluidra Group на сайта www.fluidra.com. Fluidra S.A. е назначила един служител по защита на данните (DPO) за всички европейски компании от групата. Можете да се свържете с DPO на dataprivacy@fluidra.com.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с “Флуидра Болканс“ АД на следния адрес и телефон: dataprivacy@fluidrabalkans.com, тел. 0 887 564 666.

В случай на несъответствие в значенията на текста на български и преведения на английски език вариант, версията на български език има предимство и текста на български език трябва да се приема за верен.
PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

for clients and contractors of Fluidra Balkans JSC and visitors to the company's website - pro.fluidra.com


This privacy policy provides information about how your personal information is processed by Fluidra Balkans JSC, UIC 160034225, with registered office and management address: 190, Golyamokonarsko Shose Str., Plovdiv, as you are in the capacity as client of Fluidra Balkans JSC or a visitor to the company website - pro.fluidra.com.

For Fluidra Balkans JSC, protecting your privacy and the security of your personal information is a top priority.

Fluidra Balkans JSC is an administrator of personal data. This means that we are responsible for the decisions we make regarding the storage and use of your personal data. We have a duty under data protection law to provide you with the information contained in this policy.

Contact details are listed below.

For the purposes of these Rules, the terms used shall have the following meaning:

• PDPA - Personal Data Protection Act.

• PDPC - Personal Data Protection Commission.

• GDPR - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).

• Person responsible for personal data - a person who is an employee of the company or performs functions on behalf of which is entrusted with the duties related to the protection and processes of processing of personal data, regulated in these Rules. The main activities of the controller or the processor do not consist in processing operations which, by their nature, scope and / or purpose, require regular and systematic large-scale monitoring of data subjects or large-scale processing of specific categories of data and personal data related with convictions and violations. In view of this circumstance, the Company has no obligation to appoint a Data Protection Officer and should not be deemed to have appointed such a person or that the person responsible for personal data has the obligations and must meet the requirements of the person within the meaning of Art. 37 and the next due to GDPR - Regulation (EU) 2016/679. But Fluidra Balkans JSC is a company belonging to Fluidra Group, whose parent company is Fluidra S,A, you may consult Fluidra Group companies at www.fluidra.com. Fluidra S.A. has appointed a single Data Protection Officer (DPO) for all the European Group subsidiaries, you may contact to the DPO at dataprivacy@fluidra.com.

• Personal data controller - a natural or legal person, public body, agency or other entity that alone or jointly with others determines the purposes and means of processing personal data. In these Rules, "Administrator" means the Company.

• Personal data processor - an employee of the company who is entrusted with data processing functions or a person or organization that, on the basis of a contract, processes personal data provided by the Company for the agreed purposes.

• Data protection notices - separate notices containing information, which is provided to data subjects at the time the Company collects information about them. These notices can be both general (addressed to employees or notices on the organization's website) as well as specific for the purpose processing.

• Data processing - any activity related to the use of personal data. This includes: receiving, recording, storing, performing an operation or a series of data operations such as: organizing, editing, recovering, using, providing, deleting, or destroying. Processing also involves the transfer of personal data to third parties.

• Consent - any freely expressed, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's will, by means of a statement or clearly affirmative action expressing consent for the processing of personal data, relating to it.


1. Data that can be collected

We will process personal data, including personal data of Customers, suppliers and counterparties in accordance with applicable laws and regulations on personal data protection.

We may collect certain personal information in relation to Customers, suppliers and counterparties, for example: name, surname, surname, contact information (email address, telephone number and correspondence address, skype), date and place of birth, identification number and permanent address, in the case of an individual or company name, business address, company telephone number, surname and contact details of company employees, country of incorporation and tax identification number, including bank account details, photos and video, address of object for service contracting and product installation, and any other relevant information in accordance with applicable law.

The above personal data shall also be collected in each case where a request for a offer/quote is made.

Special categories of sensitive personal data require a higher level of protection and additional reason for their collection, storage and use.

We may process special categories of personal information in the following situations:

1. in limited cases, with your express written consent. This includes written consent by email, skype, "chat - window", viber, or other similar program that allows save and authentication of such written consent.

2. for compliance with the legislation;

3. where the processing is in the public interest.

In rare cases, it may be possible to process sensitive data when it is necessary for the defense of a legal dispute or for the protection of your interests or those of anyone else and you are unable to give valid consent, or where you have disclosed this sensitive information in public space.


2. Use of personal data of customers, suppliers and contractors.

We will use the personal data of Customers, suppliers and counterparties during our business activities to provide our services and sales and / or for contracting for services and sales provided to us. We may also use the personal data of Customers, suppliers and contractors to communicate with them and keep them informed of updates to the services we provide. For example, the provision of personal information by a Client may be necessary in order to provide him with the requested services necessary to perform the contractual relationship with that Client and for other purposes, as set out in this document, when it is in accordance with our legal interests. We may also require personal information to comply with legal and regulatory requirements.

Personal data shall be processed on the basis of at least one of the legal grounds provided for in Art. 6 of GDPR - Regulation (EU) 2016/679, but namely: legal obligation, consent of the subject, contract, public interest, legitimate interest of the administrator or a third party, protection of vital interests of the subject or other natural person


3. Principles of processing

When processing personal data, we comply with the following principles:

• Legality / conformity with the law/ - when collecting, processing and storing your data, we comply with the provisions of the applicable Bulgarian and European legislation

• Good faith and transparency - the data we collect, process and comply with this privacy policy that is accessible to each user

• Correlation of processing with the purposes and minimizing the data - the types of data we collect are minimized according to the purposes for which they are processed. The purposes for which your data are processed are those for which we have obtained your consent

• Storage limit - we process and store the received data for a period of time according to the purposes for which it is needed and according to your consent

Consumer Data Consent - When you submit a request to Fluidra Balkan JSC, you give your consent to Fluidra Balkan JSC to store and process the personal data provided by you for the purpose of the request


4. Disclosure of information to certain third parties

The personal data of Customers, suppliers and counterparties are solely processed for the purposes stated above and will be strictly shared only on a “need-to-know” basis, subject to all legal data protection requirements, with:

(i) other group companies and service providers

(ii) State fraud and law enforcement agencies;

(iii) courts, governmental and non-governmental regulatory bodies, tax authorities and the Ombudsman;

(iv) a third party who acquires or has an interest in acquiring all or part of our business, whether by merger, acquisition, reorganization or otherwise

(v) disclosure required or permitted by law, including on the basis of an administrative act or similar legal process or request by a governmental authority or when we believe in good faith that disclosure is a legal requirement or we have a legitimate interest to make disclosure where necessary to protect our rights and property.


5. Transfer of personal data - transfer

Where your personal data is transferred to companies and / or authorized third parties located outside your country (including outside the European Economic Area), we take organizational, contractual and legal measures to ensure that your personal data are only processed for the purposes mentioned above and that appropriate levels of security are applied to protect your personal data. These measures include approved by the European Commission mechanisms for transfer to third parties in countries, that are considered not to provide an adequate level of data protection, as well as any additional local legal requirements.


6. Security and Shelf Life

We will take reasonable steps to protect the Client's personal information against loss or theft, as well as from not permitted/ unauthorized access, disclosure, copying, misuse or modification, regardless of the form in which it is stored.

We will not store information about you for any longer than is reasonably necessary to fulfill the specific purposes for which it is collected and for which we notified to you here.

We will only store personal data for the period we need it to meet the purposes for which we have collected it, including to comply with accounting requirements. Personal data will be stored for: 5 years after termination of the relationship, 5 years for accounting records and 10 days for video records.

In any case, the information may be retained for a) a longer period when there is a legal or regulatory reason for doing so (in which case it will be deleted once it is no longer necessary for the legal or regulatory reason) or b) - a short period when the person objects to the processing of his / her personal data and there is no longer a legal reason to keep it.


7. Rights of Clients, Suppliers and Contractors of Fluidra Balkans JSC

At any time, while storing or processing your personal data, you - customers, suppliers and contractors (according to the terminology of the law - data subject) have the following rights:

• You have the right to request a copy of your personal data and the right of access to your personal data at any time, including requesting confirmation that the data relating to it is processed, to be informed about the purposes of such processing, the categories of data and for the recipients of the data as well as for the purposes of any processing of personal data relating to it;

• You have the right to request your personal data in a form that is convenient for transfer to another data controller, or to request that we do it without being hindered by us;

• You have the right to ask us to correct, without undue delay, your inaccurate personal data as well as data that are no longer up to date;

• You have the right to request your personal data to be deleted in compliance with legal restrictions and requirements, and to limit their processing;

• You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time by a separate request made to the controller for cases where your personal data are processed on the basis of legal consent;

• You have the right to object to certain types of processing, such as direct marketing (unsolicited advertising);

• You have the right to complain when you feel that your rights as data subjects have been violated, which you can address to your local data protection supervisor, namely: Data Protection Commission (www.cpdp.bg)

To exercise the above rights, please send a message / request to the company at the following email address: dataprivacy@fluidrabalkans.com. The request must include all details about the data subject, the type of personal data, the purpose for which it was provided and any other information that will help the controller locate and identify your personal data. The person responsible for your personal data may request additional information, including information relating to the identification of the subject, the type of personal data or the processing activities to which the request relates. You have the right to receive a reply within 30 days of submitting the request (except in the case of a request for deletion of data when the controller is obliged to respond to you without undue delay), which may be extended to two months at the discretion of The person responsible for personal data.


8. Use of Cookies

We should inform you that we use cookies to collect information for the better functioning of the Site. Cookies and similar technologies help us tailor our Site to your personal needs, as well as detect and prevent threats and misuse of the security of our Site. The use of cookies collects standard information from your web browser, such as browser type and browser language, your Internet Protocol ("IP") address and actions you take on the Site, such as browsing Site and link clicks.

You can decide whether or not to accept cookies, respectively to set your browser to notify you every time a cookie is received. Cookies can be turned off using the general browser settings, or the browser can be set to automatically reject all cookies.

Please be aware that if you decline to use cookies, this may interfere with the proper functioning of the Site, or impair the quality of the service, respectively.

For more information you can visit and view our cookie policy located in the relevant section on our website pro.fluidra.com


9. Is your data being transmitted?

We do not share, transmit, distribute or disclose your personal information to third parties without your explicit consent, unless required by law or necessary to protect the rights and legitimate interests of our Company (after properly assessing whether they have the same an advantage over your rights and interests), or necessary for the purpose of litigation. As a data administrator, we will do our best to ensure that your personal data is protected and treated as strictly confidential.


10. Contact us

If you have any questions about this policy and your rights regarding your personal information, please contact us: dataprivacy@fluidrabalkans.com, tel. 0 887 564 666, contact person: Nasko Zdravkov


11. Data Protection Officer

Our core activities do not consist of large-scale processing operations that by their nature, scope and / or purpose require regular and systematic large-scale monitoring of data subjects or large-scale processing of special categories of data and personal data related to convictions and violations. In view of this, we have no obligation to appoint a Data Protection Officer. But Fluidra Balkans JSC is a company belonging to Fluidra Group, whose parent company is Fluidra S,A, you may consult Fluidra Group companies at www.fluidra.com. Fluidra S.A. has appointed a single Data Protection Officer (DPO) for all the European Group subsidiaries, you may contact to the DPO at dataprivacy@fluidra.com.

If you need further information you can contact Fluidra Balkans JSC at the following address and telephone: dataprivacy@fluidrabalkans.com, tel. 0 887 564 666

In case of discrepancies in the meanings of the text in Bulgarian and the English version, the Bulgarian version shall prevail and the Bulgarian text must be considered the correct one.