Legal notice and terms and conditions of use of this website

Политика за отказ от права и правила и условия за използване на уебсайта

FLUIDRA COMERCIAL S.A.U. (по-надолу изписано само „FLUIDRA“), със седалище C / Pintor Velázquez, 10,02013 Polinyà (Барселона), Испания, регистрирано в Регистъра на фирмите в Барселона, в том 43003, лист 138, лист №. B 33280 и притежател на TIN A-108503930 е собственик на уебсайта pro.fluidra.com (наричан по-долу "уебсайт").

ДОСТЪП и правила и условия за Използване на уебсайта

Целта на тези правила и условия за използване (наричани по-долу "Правила и условия") е да предостави на потребителите информация за FLUIDRA, нейната дейност и продукти, публикувани новини за артикуите и различните бизнес структури.

Този уебсайт е само за информационни цели.

Както сърфирането, така и достъпът до информацията, публикувана на този уебсайт, означава, че Потребителят приема всички тези „Правила и условия" без каквито и да било резерви. Вие като потребител ако не приемате тези правила и условия, трябва да се въздържате от използването на уебсайта и неговото съдържание.

FLUIDRA има правото по всяко време да променя настоящите „Правила и условия" без предварително известие. Всички такива промени ще бъдат публикувани на уебсайта, така че потребителите да могат да ги прочетат, преди да го разглеждат.

FLUIDRA може да откаже достъп до уебсайта от потребители, които злоупотребяват със съдържанието му и / или нарушават някое от условията, които се появяват тук.

Достъп и използване

Достъпът до уебсайта е безплатен, с изключение на разходите за свързване с него чрез доставчика на интернет услуги, договорен от Потребителя.

Потребителят се задължава да използва отговорно уебсайта, както и информацията, публикувана на него. Използването му също така е предмет както на действащото законодателство, така и на настоящите „Правила и условия".

Юридически изисквания за правилно използване на уебсайта

Потребителите са изцяло отговорни за използването от тях на информацията, получена от тях докато разглеждат уебсайта, както и за всяка последващо използване на тази информация.

Потребителят се задължава да използва уебсайта и приложенията, публикувани в него, в съответствие със законодателството, настоящите „Правила и условия", всякакви получени указания или предупреждения, както и с общоприетите морални и етични стандарти и обществения ред.

Потребителят се задължава да използва Уебсайта и съдържанието му само за законни и легитимни цели, които не нарушават нито действащите закони, нито законните права на FLUIDRA или на трети лица, на които биха могли да причинят преки или косвени вреди.

Съгласно гореизложеното, съдържанието трябва да се разбира че означава, без да се ограничава само до това изброяване, както следва: текстовете, фотографиите, графичните изображения, образите, технологията, софтуера, връзките и всякакво друго аудиовизуално или звуково съдържание, в допълнение към графичния дизайн и програмните кодове /от тук нататък наричани „съдържанието”/, в съответствие със законодателството, настоящите „Правила и условия", други уведомления, правила за използване и инструкции, представени на вниманието на потребителя, както и с общоприетите морални и етични стандарти и обществения ред, като потребителят поема задължението да се въздържа от: възпроизвеждане, копиране, разпространение, предоставяне, публикуване или по друг начин публично разкриване, преобразуване или промяна на Съдържанието, освен ако има съгласието на собственика на съответните права или ако това е позволено от закона, или, ако е приложимо, направено с помощта на бутоните, активирани от FLUIDRA за социални медии. Освен това Потребителят не може да изтрива, манипулира или по никакъв друг начин да променя авторските права и други идентификатори на изключителните права на FLUIDRA или други технически средства, създадени да разпознават неговата марка.

Потребителят се задължава също /неизчерпателно изброяване/: да не разкрива, разпространява или предоставя на трети страни информация, данни, съдържание, съобщения, графични изображения, образи, рисунки, звукови и / или графични файлове, снимки, записи, софтуер и като цяло всеки вид материали, принадлежащи на този уебсайт, както и да се въздържа от извършване на действия, които:

- Склоняват, подбуждат или насърчават престъпни, клеветнически и насилствени действия или такива, които като цяло са противоречащи на закона, общоприети морални и етични стандарти и обществения ред.

- Са фалшиви, двусмислени, неверни, преувеличени или ненавременни и биха могли да доведат до погрешни тълкувания на предмета, намеренията или целите на разкриващата се страна.

- Са защитени от всякакви права на интелектуална или индустриална собственост, притежавани от трети лица, без потребителят да е поискал предварително разрешение от притежателите, необходимо за използване на тези права.

- Създават незаконна, измамна или несправедлива реклама, която като цяло представлява нелоялна конкуренция и води до нарушаване на законовите разпоредби относно защитата на личните данни.

- Водят до разпространение на вируси или други физически или електронни компоненти, които биха могли да повредят или предотвратят правилното функциониране на мрежата, IT системата, хардуера или софтуера на FLUIDRA.

- Търсещи и развиващи пропуски в услугите, предлагани на този уебсайт, поради техните характеристики (например файлови формати и разширения).

Потребителят носи отговорност за вреди от всякакво естество, които FLUIDRA може да претърпи вследствие на нарушение на някое от задълженията му съгласно настоящите „Правила и условия" или на законодателството, приложимо във връзка с използването на този Уебсайт.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА FLUIDRA

- Изброяването по-долу е неизчерпетално и е във връзка с това, FLUIDRA не носи отговорност при никакви обстоятелства относно:

- Употребата, която Потребителят може да направи от материалите на този уебсайт и / или уебсайтове, към които има препратки, независимо дали са забранени или разрешени, които нарушават правата върху интелектуалната и / или индустриалната собственост на съдържанието на този уебсайт или тези на трети страни.

- Потенциалните вреди, които Потребителят може да понесе, в следствие на нормални или неправомерни действия в мрежата свързани с търсене, организация или локализиране на съдържанието и / или достъпа до уебсайта и като цяло грешките или проблемите, които могат да възникнат при разработването или изпълнението на Техническите компоненти или софтуер на уебсайта, предоставени на Потребителя.

- Съдържанието на уеб страници, до които потребителя може да има достъп от препратки, публикувани на уебсайта, независимо дали са ауторизирани или не.

FLUIDRA информира потребителите, че не е в състояние да гарантира, че:

- Достъпът до уебсайта и / или свързаните уебсайтове трябва да бъде непрекъснат или без грешки.

- Съдържанието или софтуерът, до който потребителите осъществяват достъп от уебсайта или свързаните уебсайтове, не съдържат някакви грешки, компютърни вируси или други функции в съдържанието, които биха могли да навредят на тяхната компютърна система, електронни документи или файлове, съхранявани в тяхната компютърна система, или които могат да причинят всякакви други вреди.

Във връзка с всички намерения и цели съдържанието на уебсайта е публикувано само за предоставяне на информация и като насока, в резултат на което:

FLUIDRA не е в състояние да гарантира точността на информацията, публикувана на уебсайта и следователно не носи отговорност за евентуални вреди или неудобства, причинени на потребителите, произтичащи от неточности в него.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Потребителите се задължават да сърфират в уебсайта и да използват съдържанието му добросъвестно.

Съгласно разпоредбите на действащите закони за защита на личните данни, в допълнение към Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни на ЕС (GDPR), ние ви информираме, че предоставените лични данни за попълване на формуляри на този уебсайт или изпратени по имейл до някоя от нашите входящи кутии:

1. Трябва и ще бъдат бъдат третирани с най-строга конфиденциалност и ще бъдат събирани и добавени към базите данни, съхранявани от FLUIDRA, така че да могат да бъдат обработвани и да се подават отговори чрез използването им, както и да се използват във връзка с всяка свързана с тях дейност и да изпращат с тях имейли в отговор на искания за информация, направена от този уебсайт, като потребителите попълнят формулярите, публикувани на уебсайта.

Ще бъдете информирани за това във всеки формуляр и можете да научите повече по този въпрос в нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ публикувана на уебсайта.

Съгласно действащото законодателство за защита на данните, FLUIDRA е приела подходящи мерки за сигурност по отношение на предоставените от Потребителите лични данни и освен това е внедрила всички средства и мерки, с които разполага, за да предотврати загубата, злоупотребата, изменението, неразрешения достъп и екстракция на лични данни на физически лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, преносимост и възражения

Съгласно действащото законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) потребителите могат по всяко време да упражнят правото си на достъп, поправка, заличаване, ограничаване, преносимост и да възразят срещу използването на личните им данни, да оттеглят съгласието си да получават маркетингови и рекламни съобщения, както и да оттеглят съгласието си личните им данни да се обработват чрез изпратен мейл или всякакво друго писмено съобщение в свободен текст, изпратено до dataprivacy@fluidrabalkans.com или писмо, адресирано до Юридическия отдел на „Флуидра Болканс” АД, гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе № 190. Каквото и да е средството за изразяване на волята си да изберат, потребителите трябва ясно да посочат правото, което искат да упражнят.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ”

За да използвате този уебсайт, бисквитките и малките файлове с данни трябва да бъдат активирани. "Бисквитките" се използват за подобряване на услугите, предоставяни от FLUIDRA и се приемат всеки път, когато Потребителят има достъп до уебсайта. При никакви обстоятелства не трябва да се съхранява какъвто и да е вид лична информация за Потребителите и цялата получена информация трябва да остане анонимна. Ако потребителите пожелаят, те могат да конфигурират своите браузъри, за да предотвратят инсталирането на "бисквитки" на компютъра си, за коeто препоръчваме да се запознаят с инструкциите и ръководствата на браузъра.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

FLUIDRA притежава всички права върху съдържанието, дизайна и изходния код на уебсайта и по-специално, но не само - върху снимките, изображенията, текстовете, логата, дизайна, търговските марки, търговските наименования и данните, които се появяват на този уебсайт или приложенията.

Потребителите са информирани, че всички тези права са защитени от действащите български и международни закони за интелектуална и индустриална собственост.

Пълното или частично възпроизвеждане на уебсайта, дори чрез хипервръзка или съдържанието му, е строго забранено, освен ако FLUIDRA не даде изрично писмено съгласие за това.

По същия начин копирането, възпроизвеждането, адаптирането, модифицирането, разпространението, маркетингът, публичното оповестяване и / или извършването на каквито и да е други действия, които включват нарушение на действащите български и международни закони, в допълнение към използването на съдържанието на този уебсайт, е строго забранено, освен ако писмено не е дадено предварително изрично разрешение от страна на FLUIDRA.

FLUIDRA уведомява Потребителите, че не предоставя лицензи, нито дава абсолютно съгласие за правата върху интелектуалната и / или индустриалната собственост или върху каквито и да било други права или имущество, пряко или непряко свързани със съдържанието, публикувано на уебсайта или приложенията.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА:

Phishing/ФИШИНГ

Не използвайте връзки към имейлите или уеб страниците на трети страни за достъп до този уебсайт. Понякога се открива безразборното масово разпространение на имейли от фалшиви имейл адреси, чиято единствена цел е да получат конфиденциална информация на потребителите. Тази техника е известна като Phishing/ФИШИНГ. FLUIDRA не носи отговорност за това.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Правилата, регулациите, достъпът и използването на уебсайта се управляват и поддържат съгласно испанското законодателство. Всички спорове, които могат да възникнат между FLUIDRA и потребителите на уебсайта, се подават пред компетентния испански съд по седалището на FLUIDRA в Барселона, Испания.

В случай на несъответствие в значенията на текста на български и преведения на английски език вариант, версията на български език има предимство и текста на български език трябва да се приема за верен.
DISCLAIMER and Terms and conditions of use of the website

FLUIDRA COMERCIAL S.A.U. (hereinafter, “FLUIDRA”), with registered offices at C/ Pintor Velázquez, 10,02013 Polinyà (Barcelona), Spain, registered with the Companies Registry of Barcelona, in volume 43003, folio 138, sheet no. B 33280, and holder of TIN A-108503930 is the owner of the website pro.fluidra.com (hereinafter referred to as "website").

ACCESS and terms and conditions for Use of the Website

The purpose of these terms and conditions of use (hereinafter referred to as the "Terms and Conditions") is to provide users with information about FLUIDRA, its activities and products, published news about items and various business structures.

This website is for informational purposes only.

Both surfing and accessing the information published on this website means that the User accepts all these "Terms and Conditions" without any reservations. You as a user if you do not accept these terms and conditions, you must refrain from using the website and its content.

FLUIDRA may deny access to the Website for users who misuse its content and / or violate any of the terms and conditions that appear here.

Access and use

Access to the website is free, except for the costs of connecting to it through the Internet service provider agreed by the User.

The user obliges to use the website responsibly, as well as the information published on it. Its use is also subject to both applicable law and these Terms and Conditions.

Legal requirements for proper use of the website

Users are solely responsible for the use of the information they receive while surfing on the website, as well as for any subsequent use of this information.

The user obliges to use the website and the applications published on it in accordance with the law, these "Terms and Conditions", any instructions or warnings received, as well as generally accepted moral and ethical standards and public order.

The User undertakes to use the Website and its content only for lawful and legitimate purposes, which do not violate either the applicable laws or the legal rights of FLUIDRA or third parties to whom they could cause direct or indirect damage.

As stated above, the content have to be understand to mean, but is not limited to, the following: texts, photographs, graphics, images, technology, software, links, and any other audiovisual or audio content, in addition to graphic design and program codes (hereinafter referred to as "content"), in accordance with the law, these "Terms and Conditions", other notices, rules of use and instructions presented to the user, as well as generally accepted moral and ethical standards and public order, the user undertakes to refrain from: reproducing, copying, distributing, providing, publishing or otherwise publicly disclosing, transforming or modifying the Content, unless with the consent of the owner of the relevant rights or if permitted by law, or, if applicable, made using the buttons activated by FLUIDRA for social media. In addition, the User can not delete, manipulate or in any other way change the copyrights and other identifiers of the exclusive rights of FLUIDRA or other technical means created to recognize its trademark/brand.

The user also undertakes (non-exhaustive listing): not to disclose, distribute or provide to third parties information, data, content, messages, graphics, images, drawings, sound and / or graphics files, photos, recordings, software and in general any type of materials belonging to this website, as well as to refrain from performing actions that:

- Induce, incite or encourage criminal, defamatory and violent acts or those that are generally contrary to the law, generally accepted moral and ethical standards and public order.

- Are false, ambiguous, untrue, exaggerated or untimely and could lead to misinterpretations of the subject matter, intentions or goals of the disclosing party.

- Are protected from any intellectual or industrial property rights, held by third parties, without the consumer having taken the prior consent of the holders, required to exercise those rights.

- Create illegal, fraudulent or unfair advertising, which is generally unfair competition and violates the legal provisions on personal data protection.

- Lead to the spread of viruses or other physical or electronic components that could damage or prevent the proper functioning of the FLUIDRA network, IT system, hardware or software.

- Searching and developing gaps in the services offered on this website due to their characteristics (for example - file formats and extensions).

The User is liable for damages of any nature that FLUIDRA may suffer as a result of a breach of any of his obligations under these "Terms and Conditions" or the law applicable in connection with the use of this Website.

RELEASE OF LIABILITY OF FLUIDRA

The following is non-exhaustive and in this connection, FLUIDRA is not responsible under any circumstances regarding:

- The use that the User may make of the materials on this website and / or websites to which there are links, whether prohibited or permitted, which infringe the intellectual and / or industrial property rights of the content of this website or those of third parties .

- The potential damages that the User may suffer as a result of normal or illegal actions in the network related to searching, organizing or localizing the content and / or access to the website and in general the errors or problems that may arise during the development or implementation of the Technical components or software of the website provided to the User.

FLUIDRA informs users that it is not able to guarantee that:

- Access to the website and / or linked websites must be uninterrupted or error-free.

- The content or software that users access from the website or linked websites does not contain any errors, computer viruses or other features in the content that could harm their computer system, electronic documents or files stored on their computer system, or which may cause any other damages.

In connection with all intentions and goals, the content of the website is published only for the purpose of providing information and as a guideline, as a result of which:

FLUIDRA is not able to guarantee the accuracy of the information published on the website and is therefore not responsible for any damage or inconvenience caused to users resulting from inaccuracies in it.

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY: PERSONAL DATA PROTECTION

Users undertake to surf on the website and use its content in good faith.

Pursuant to the provisions of the applicable data protection laws, in addition to the General Regulation (EU) 2016/679 for personal data protection (GDPR), we inform you that the personal data provided for filling in forms on this website or sent by email to one of our inboxes:

1. They must and will be treated in the strictest confidence and will be collected and added to the databases stored by FLUIDRA so that they can be processed and responces to be given by using them and also to be used in connection with any related activity and to send emails using them in response to requests for information made from this website, as the users filling in the forms published on the website.

You will be informed about this in each form and you can learn more about this in our PERSONAL DATA PROTECTION POLICY, published on the website.

In accordance with the current data protection legislation, FLUIDRA has taken appropriate security measures with respect to personal data provided by Users and has also implemented all means and measures at its disposal to prevent loss, misuse, alteration, unauthorized access and extraction of personal data of individuals under Regulation (EU) 2016/679 for personal data protection (GDPR).

Right of access, correction, deletion, restriction, portability and objections

Under the current legislation and Regulation (EU) 2016/679 for personal data protection (GDPR), users may at any time exercise their right for access, rectification, erasure, restriction, portability and object to the use of their personal data, withdraw consent to receive marketing and advertising messages, and to withdraw their consent for their personal data to be processed by e-mail or any other free text message sent to dataprivacy@fluidrabalkans.com or a letter addressed to the Legal Department of Fluidra Balkans JSC, Plovdiv, 190 Golyamokonarsko Shosse Str. Whatever means of expressing their will to choose, users must clearly indicate the right they want to exercise.

USE OF COOKIES

To use this website, cookies and small data files must be enabled. Cookies are used to improve the services provided by FLUIDRA and are accepted every time the User has an access to the website. Under no circumstances should any kind of personal information about Users be stored and all information obtained should remain anonymous. If users wish, they can configure their browsers to prevent the installation of cookies on their computer, for which we recommend they read the instructions and manuals of the browser.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

FLUIDRA owns all rights to the content, design and source code of the website and in particular, but not limited to - the photos, images, texts, logos, designs, trademarks, trade names and data that appear on this website or applications.

Consumers are informed that all these rights are protected by the current Bulgarian and international laws on intellectual and industrial property.

Reproduction in whole or in part of the Website, even through a hyperlink or its content, is strictly prohibited unless FLUIDRA has given its express written consent.

Similarly, the copying, reproduction, adaptation, modification, distribution, marketing, public disclosure and / or performance of any other actions that involve a violation of applicable Bulgarian and international laws, in addition to the use of the content of this website, is strictly prohibited, unless prior express permission has been given in writing by FLUIDRA.

FLUIDRA notifies Users that the company does not grant licenses or give its absolute consent to intellectual and / or industrial property rights or to any other rights or property directly or indirectly related to the content published on the website or applications.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE:

Phishing

Do not use links to third party emails or web pages for access to this website. Occasionally, indiscriminate mass distribution of emails from fake email addresses is detected, the sole purpose of which is to obtain confidential information from users. This technique is known as Phishing. FLUIDRA is not responsible for that.

APPLICABLE LEGISLATION AND JURISDICTION

The rules, regulations, access and use of the website are managed and maintained in accordance with the Spanish legislation. All disputes that may arise between FLUIDRA and users of the website are submitted to the competent Spanish court at the seat of FLUIDRA in Barcelona, Spain.

In case of discrepancies in the meanings of the text in Bulgarian and the English version, the Bulgarian version shall prevail and the Bulgarian text must be considered the correct one.