FAQs

Основни

1. Забравих си паролата. Как мога да я възстановя?

Моля, натиснете върху "Забравена парола“ и въведете вашата електронна поща. Вие ще получите имейл с инструкции за новата си парола.

2. Кой има достъп да купува продукти от този онлайн магазин?

Този виртуален магазин е проектиран предимно за клиенти на Флуидра Болканс.

3. Какви продукти,цени и разходи по доставката можете да намерите в онлайн магазина?

Тук ще намерите същите ценини на продуктите и разходи по доставката ,каквито имате и като клиент на Флуидра Болканс.

4. Какви условия на плащане можете да намерите в онлайн магазина?

Тук ще намерите едни и същи условия на плащане, които в момента имате като клиент на Флуидра.


Продажби

5. Има ли разлика между„класическа“продажба и „интернет“ продажба?

Няма разлика. С помощта на интернет, ще можете да получите информация за всички ваши поръчки, включително складови наличности или статут на продажбите.

6. Как мога да проверя дали поръчката е била потвърдена, нейният статус или други подробности?

Всеки път, когато има промяна на статуса на поръчката, вие ще получавате имейл с подробна информация. Освен това можете да кликнете върху "Поръчки "опцията в менюто за употреба, където можете да намерите всеки детайл за всички ваши поръчки.

7. Как мога да анулирам потвърдена поръчка за продажба?

Можете да се свържете с нас на info@fluidrabalkans.com и да поискате отмяна.

8. Какво се слува когато натисна опция“ Достави , когато поръчката е приключена“?

Ако натиснете тази опция, вашата поръчка ще бъде доставена, когато всички продукти бъдат налични.


Оферти за вашите клиенти

9. Как мога да редактирам персонална оферта за моите клиенти?

След като сте избрали всички желани продукти, отидете в количката за пазаруване и щракнете върху бутона "Създаване на оферта". Ще се отвори нова страница , където можете да настроите вашата оферта за всеки продукт, включване на нови елементи (други продукти, разходите за монтаж, и т.н.) и регистриране на данните си за фактуриране на клиента.

10. Може ли да се запази офертата за клиента и да се използва отново?

Отидете на "Оферта" опция в менюто за употреба. Тук ще намерите всички отговори на въпросите, които имате . Можете да я редактирате, копирате или отпечатате всеки път, когато поискате.

11. Къде се съхраняват моите данни за клиенти?

Вашите клиентски данни се съхраняват на B2B база данни , но на отделни и обезопасени файлове, където никой от персонала на Флуидра няма достъп. Моля вижте в „Правни условия на сайта“ за повече информация.GENERAL

1 I forgot my password. How can I retrieve it?

Please click on “forgot password” link and then introduce your e-mail account. You will receive an e-mail with the instructions to define your new password.

2 Who is allowed to purchase products on that online shop?

That virtual shop is exclusively designed and managed only for professional customers of Fluidra Balkans.

3 What product prices and shipment costs can I find on the on-line shop?

You will find the same product prices and shipment costs that you currently have as a Fluidra Balkans customer.

4 What payment terms and conditions can I find on the on-line shop?

You will find the same payment terms and conditions that you currently have as a Fluidra Balkans customer.


SALES ORDERS

5 Is there any difference between a “classic” sales order and a “web” sales order?

There is no difference. Moreover, using the web you will be able to get info form all of your “classic” sales orders, including stock availability or sales order status.

6 How can I check if the sales order has been confirmed, its status or other details?

Every time there is a change on the status of the sales order you will receive an e-mail with the detailed info. Moreover you can click on the option “sales orders” on the user menu, where you can find any detail of all sales orders you asked for.

7 What happens if I click the option “Ship when order is completed”?

If you click that option, the sales order only will be shipped when all products are available.


QUOTATIONS FOR YOUR CUSTOMERS

8 How can I edit a personalized quotation for my customers?

Once you selected all the desired products, go to the shopping cart and click the button “Create a Quotation”. A new page will appear where you can set up your sales margin per product, include new quotation items (other products, installation costs, etc.) and register your customer invoicing data.

9 Can I save a quotation for a customer and re-use it again?

Go to “my quotations” option on the user menu. You will find there all the quotations you created. You could edit, copy or print them every time you want.

10 ¿Where are my customer data stored?

Your customer data are stored on the Fluidra Pro database, but on separate and secured files where nobody from Fluidra’s personnel has rights to access it. Please look at Legal. Conditions of the site for more details.